NOC - 5 năm nâng tầm giá trị
22/11/2019 00:00 - 01/12/2019 23:59
Trạng thái:
Hạng mục: 30 Km
Số người đã tham gia: 105
Số người đã chạy: 103
Khoảng cách đạt được: 6338.10 km
NOC - 5 năm nâng tầm giá trị

Hạng Họ tên Đơn vị Km Pace Hạng mục Hoàn thành (%) Giới tính Kilo Calo
Hạng Tên nhóm Thành viên Km Thời gian Pace