Bike and Life - Thử thách Tháng 6
01/06/2021 04:00 - 30/06/2021 23:59
Trạng thái:
Hạng mục: 200 Km, 300 Km, 400 Km, 500 Km, 600 Km
Số người đã tham gia: 34
Số người đã chạy: 29
Khoảng cách đạt được: 17121.90 km
Bike and Life - Thử thách Tháng 6

Hạng Họ tên Đơn vị Km Km/h Hạng mục Hoàn thành (%) Giới tính Kilo Calo
Hạng Tên nhóm Thành viên Km Thời gian Km/h