MobiRun Quảng Bình lần thứ I - 2020
15/07/2020 04:00 - 29/07/2020 23:59
Trạng thái:
Hạng mục: 35 Km
Số người đã tham gia: 346
Số người đã chạy: 117
Khoảng cách đạt được: 8731.50 km
MobiRun Quảng Bình lần thứ I - 2020

Hạng Họ tên Đơn vị Km Pace Hạng mục Hoàn thành (%) Giới tính Kilo Calo
Hạng Tên nhóm Thành viên Km Thời gian Pace