Strong to be creative
01/11/2020 04:00 - 30/11/2020 23:59
Trạng thái:
Hạng mục: 45 Km
Số người đã tham gia: 16
Số người đã chạy: 14
Khoảng cách đạt được: 693.60 km
Strong to be creative

Hạng Họ tên Đơn vị Km Pace Hạng mục Hoàn thành (%) Giới tính Kilo Calo
Hạng Tên nhóm Thành viên Km Thời gian Pace