MOBIFONE KV6 - RUN TO FUTURE
08/02/2021 04:00 - 21/02/2021 23:59
Trạng thái:
Hạng mục: 28 Km
Số người đã tham gia: 86
Số người đã chạy: 80
Khoảng cách đạt được: 5127.60 km
MOBIFONE KV6 - RUN TO FUTURE

Hạng Họ tên Đơn vị Km Pace Hạng mục Hoàn thành (%) Giới tính Kilo Calo
Hạng Tên nhóm Thành viên Km Thời gian Pace