MobiRun Quảng Bình 2021 - Chạy bộ
27/03/2021 04:00 - 30/04/2021 23:59
Trạng thái:
Hạng mục: 30 Km
Số người đã tham gia: 360
Số người đã chạy: 320
Khoảng cách đạt được: 48305 km
MobiRun Quảng Bình 2021 - Chạy bộ

Hạng Họ tên Đơn vị Km Pace Hạng mục Hoàn thành (%) Giới tính Kilo Calo
Hạng Tên nhóm Thành viên Km Thời gian Pace