Bike and Life - Thử thách Tháng 7
01/07/2021 04:00 - 31/07/2021 23:59
Trạng thái:
Hạng mục: 300 Km, 400 Km, 500 Km, 600 Km, 800 Km, 1000 Km, 1500 Km
Số người đã tham gia: 36
Số người đã chạy: 35
Khoảng cách đạt được: 19677.90 km
Bike and Life - Thử thách Tháng 7

Hạng Họ tên Đơn vị Km Km/h Hạng mục Hoàn thành (%) Giới tính Kilo Calo
Hạng Tên nhóm Thành viên Km Thời gian Km/h