Bike and Life - Thử thách Tháng 8
01/08/2021 04:00 - 31/08/2021 23:59
Trạng thái:
Hạng mục: 100 Km
Số người đã tham gia: 40
Số người đã chạy: 35
Khoảng cách đạt được: 15472.20 km
Bike and Life - Thử thách Tháng 8

Hạng Họ tên Đơn vị Km Km/h Hạng mục Hoàn thành (%) Giới tính Kilo Calo
Hạng Tên nhóm Thành viên Km Thời gian Km/h