QUẢNG BÌNH RUNNERS - VỀ ĐÍCH 2021
04/12/2021 03:00 - 19/12/2021 23:59
Trạng thái:
Hạng mục: 42 Km
Số người đã tham gia: 133
Số người đã chạy: 129
Khoảng cách đạt được: 20878.30 km
QUẢNG BÌNH RUNNERS - VỀ ĐÍCH 2021

Hạng Họ tên Đơn vị Km Pace Hạng mục Hoàn thành (%) Giới tính Kilo Calo
Hạng Tên nhóm Thành viên Km Thời gian Pace