Chinh phục thử thách 2022
11/01/2022 00:00 - 30/06/2022 23:59
Trạng thái:
Hạng mục: 110 Km
Số người đã tham gia: 55
Số người đã chạy: 52
Khoảng cách đạt được: 20116.60 km
Chinh phục thử thách 2022

Hạng Họ tên Đơn vị Km Pace Hạng mục Hoàn thành (%) Giới tính Kilo Calo
Hạng Tên nhóm Thành viên Km Thời gian Pace