MOBIFONE 4 - RUN TO THE PEAK
12/02/2022 04:30 - 18/02/2022 23:59
Trạng thái:
Hạng mục: 11 Km
Số người đã tham gia: 229
Số người đã chạy: 186
Khoảng cách đạt được: 2897.90 km
MOBIFONE 4 - RUN TO THE PEAK

Hạng Họ tên Đơn vị Km Pace Hạng mục Hoàn thành (%) Giới tính Kilo Calo
Hạng Tên nhóm Thành viên Km Thời gian Pace