Khởi động để bứt phá 2022
18/02/2022 00:30 - 25/02/2022 23:59
Trạng thái:
Hạng mục: 4 Km
Số người đã tham gia: 619
Số người đã chạy: 573
Khoảng cách đạt được: 8950.60 km
Khởi động để bứt phá 2022

Hạng Họ tên Đơn vị Km Pace Hạng mục Hoàn thành (%) Giới tính Kilo Calo
Hạng Tên nhóm Thành viên Km Thời gian Pace