MobiRun Quảng Bình 2022 - Chạy bộ
27/03/2022 04:00 - 17/04/2022 23:59
Trạng thái:
Hạng mục: 30 Km
Số người đã tham gia: 236
Số người đã chạy: 175
Khoảng cách đạt được: 28720.90 km
MobiRun Quảng Bình 2022 - Chạy bộ

Hạng Họ tên Đơn vị Km Pace Hạng mục Hoàn thành (%) Giới tính Kilo Calo
Hạng Tên nhóm Thành viên Km Thời gian Pace