MobiRun Quảng Bình 2022 - Đạp xe
27/03/2022 04:00 - 17/04/2022 23:59
Trạng thái:
Hạng mục: 100 Km
Số người đã tham gia: 64
Số người đã chạy: 31
Khoảng cách đạt được: 21990 km
MobiRun Quảng Bình 2022 - Đạp xe

Hạng Họ tên Đơn vị Km Km/h Hạng mục Hoàn thành (%) Giới tính Kilo Calo
Hạng Tên nhóm Thành viên Km Thời gian Km/h