Thử thách 263 - Tự hào bước chân tuổi trẻ Tiền Giang
16/04/2022 04:30 - 25/04/2022 23:59
Trạng thái:
Hạng mục: 26.3 Km
Số người đã tham gia: 163
Số người đã chạy: 97
Khoảng cách đạt được: 3433.50 km
Thử thách 263 - Tự hào bước chân tuổi trẻ Tiền Giang

Hạng Họ tên Đơn vị Km Pace Hạng mục Hoàn thành (%) Giới tính Kilo Calo
Hạng Tên nhóm Thành viên Km Thời gian Pace