Hành trình kiến tạo văn hóa
27/04/2022 04:00 - 05/05/2022 23:59
Trạng thái:
Hạng mục: 10 Km
Số người đã tham gia: 112
Số người đã chạy: 108
Khoảng cách đạt được: 2691.50 km
Hành trình kiến tạo văn hóa

Hạng Họ tên Đơn vị Km Pace Hạng mục Hoàn thành (%) Giới tính Kilo Calo
Hạng Tên nhóm Thành viên Km Thời gian Pace