TECHINO - Thử thách 22 ngày
08/05/2022 04:00 - 29/05/2022 23:59
Trạng thái:
Hạng mục: 22 Km
Số người đã tham gia: 38
Số người đã chạy: 37
Khoảng cách đạt được: 2776.10 km
TECHINO - Thử thách 22 ngày

Hạng Họ tên Đơn vị Km Pace Hạng mục Hoàn thành (%) Giới tính Kilo Calo
Hạng Tên nhóm Thành viên Km Thời gian Pace