IT Running 2022
10/06/2022 00:00 - 24/06/2022 23:59
Trạng thái:
Hạng mục: 40 Km, 60 Km, 80 Km
Số người đã tham gia: 231
Số người đã chạy: 226
Khoảng cách đạt được: 13252.20 km
IT Running 2022

Hạng Họ tên Đơn vị Km Pace Hạng mục Hoàn thành (%) Giới tính Kilo Calo
Hạng Tên nhóm Thành viên Km Thời gian Pace