MobiRun Quảng Bình 2019
15/12/2019 00:00 - 30/12/2019 23:59
Trạng thái:
Hạng mục: 30 Km
Số người đã tham gia: 135
Số người đã chạy: 106
Khoảng cách đạt được: 13304.20 km
MobiRun Quảng Bình 2019

Hạng Họ tên Đơn vị Km Pace Hạng mục Hoàn thành (%) Giới tính Kilo Calo
Hạng Tên nhóm Thành viên Km Thời gian Pace