Bước Chạy Vui - Đẩy Lùi Covid
15/08/2020 00:00 - 28/08/2020 23:59
Trạng thái:
Hạng mục: 70 Km
Số người đã tham gia: 120
Số người đã chạy: 111
Khoảng cách đạt được: 7230.80 km
Bước Chạy Vui - Đẩy Lùi Covid

Hạng Họ tên Đơn vị Km Pace Hạng mục Hoàn thành (%) Giới tính Kilo Calo
Hạng Tên nhóm Thành viên Km Thời gian Pace