90 ngày đêm - 90.000 bước chạy tạo dựng con đường
01/10/2020 04:00 - 31/12/2020 23:59
Trạng thái:
Hạng mục: 45 Km
Số người đã tham gia: 31
Số người đã chạy: 23
Khoảng cách đạt được: 2781.90 km
90 ngày đêm - 90.000 bước chạy tạo dựng con đường

Hạng Họ tên Đơn vị Km Pace Hạng mục Hoàn thành (%) Giới tính Kilo Calo
Hạng Tên nhóm Thành viên Km Thời gian Pace