Head to 2021
16/12/2020 00:00 - 30/12/2020 23:59
Trạng thái:
Số người đã tham gia: 2285
Số người đã chạy: 1730
Khoảng cách đạt được: 139511.70 km
Head to 2021

Hạng Họ tên Mã số Km Pace Hoàn thành (%) Giới tính Kilo Calo
Kết quả chặng 1 từ 16/12/2020 - 20/12/2020
STT Họ tên Mã số Số Km Pace Giới tính Ngày tham gia
 
Kết quả chặng 2 từ 21/12/2020 - 25/12/2020
STT Họ tên Mã số Số Km Pace Giới tính Ngày tham gia
 
Kết quả chặng 3 từ 26/12/2020 - 30/12/2020
STT Họ tên Mã số Số Km Pace Giới tính Ngày tham gia