Run for Green
26/03/2022 04:00 - 03/04/2022 23:59
Trạng thái:
Hạng mục: 29 Km
Số người đã tham gia: 1131
Số người đã chạy: 1108
Khoảng cách đạt được: 41870.60 km
Run for Green

Hạng Họ tên Đơn vị Km Pace Giới tính Kilo Calo
Hạng Đơn vị SL tham gia SL đã chạy Số Km trung bình
 
Hạng Đơn vị SL tham gia SL đã chạy Số Km trung bình
 
Hạng Đơn vị SL tham gia SL đã chạy Số Km trung bình
 
Lưu ý: Các đơn vị có tối thiểu 29% tổng số CB-CNV tham gia (không phân biệt đối tượng lao động) mới đủ điều kiện tham gia giải tập thể (xếp hạng theo quãng đường tích lũy trung bình cao nhất).
STT Họ tên Đơn vị Giới tính Kết nối dữ liệu
Mốc km Ý nghĩa Họ tên Đơn vị Pace Thời điểm