Win Together 2020
01/10/2020 04:30 - 09/10/2020 23:59
Trạng thái:
Hạng mục: 18 Km
Số người đã tham gia: 1098
Số người đã chạy: 923
Khoảng cách đạt được: 30003.30 km
Win Together 2020

Hạng Họ tên Đơn vị Km Pace Hoàn thành (%) Giới tính Kilo Calo
Hạng Đơn vị SL tham gia SL đã chạy SL top 500
 
Hạng Đơn vị SL tham gia SL đã chạy SL top 500
 
Hạng Đơn vị SL tham gia SL đã chạy SL top 500
 
STT Họ tên Đơn vị Giới tính Kết nối Strava